Bankacılar Dergisi

1. Bankacılar dergisi, ekonomi, finans, bankacılık konularında ve bu konularla ilgili alanlarda bilimsel özgün makalelere yer veren hakemli bir dergidir.

2. Bankacılar, akademisyenler, araştırmacılar, uygulamada yer alan profesyoneller ve politika yapıcıları arasındaki bilgi paylaşımının artırılmasına, bankacılık mesleğinin geliştirilmesine ve literatüre katkıda bulunmayı amaçlar.

3. Yılda dört kez sadece elektronik ortamda yayımlanır. Üç ana bölümden oluşur. Birinci bölümde, hakemler tarafından değerlendirilen, yayımlanması uygun görülen makalelere, ikinci bölümde konferans bildirisi ve konuşma metinlerine, üçüncü bölümde ise bankacılık uygulamalarına ilişkin özel araştırma yazılarına ve çevirilere yer verilir.

4. Yayımlanmak üzere gönderilecek makalelerin, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve değerlendirme süreci içerisinde başka bir yerde yayınlama girişiminde bulunulmaması gerekir.

5. Bankacılar dergisi, kabul edeceği makalelerde, kapsadığı konularla ilgili olma ve Türk Dil Kurumu ve dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanma şartlarını arar. Makaleler, “anonim yazar/anonim hakem” sistemine göre değerlendirilir. Uygun bulunan makaleler konu ile ilgili iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarına göre makalelerin yayınlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Daha detaylı bilgi makale değerlendirme sürecinde yer almaktadır. Yayımlanacak makalelerde yazım kurallarına ve biçime ilişkin değişiklikler yapılabilir veya bunların yapılması yazardan istenebilir.

6. Bankacılar dergisinde yayımlanan yazılar, Türkiye Bankalar Birliği’nin resmi görüşlerini yansıtmaz; yazar ve görüş sahiplerini bağlar. Yazılardan kaynak göstererek alıntı yapılabilir. Dergiye başvurular ücretsizdir. Yayımlanması kabul edilen makalelerin elektronik tüm yayın hakları, süresiz olmak üzere Türkiye Bankalar Birliği’ne aittir. Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenir.

7. Dergiye gönderilen makalelerde, COPE (Committee on Publication Ethics – Yayın Etiği Komitesi)’un hakemler, yazarlar ve editörler için uluslararası standartları dikkate alınmakta ve makalelerin araştırma ve yayın etiğine uygunluğuna dikkat edilmektedir

8. TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü’nden Birliğimize iletilen karar uyarınca Bankacılar Dergisi’nin 2022 yılından itibaren dizinlenmeyeceği, ULAKBİM TR Dizin tarafından 2023 yılı için gerekli süreçler sonucunda ayrıca değerlendirme yapılacağı belirtilmiştir.

9. Dergide yayımlanması talep edilen makaleler, Birlik idare adresine, posta veya e-posta (tbb@tbb.org.tr) olarak gönderilebilir.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar BirliğiBankacılar Dergisi Sayıları için tıklayınız


Türkiye Bankalar Birliği adına
İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Ekrem Keskin

Genel Yayın Yönetmeni
Pelin Ataman Erdönmez

Editörler
Emre Alpan İnan
Ümit Ünsal

Danışma Kurulu
Prof. Dr. Ahmet Kırman/ Türkiye Bankalar Birliği
Berkant Ülgen/ Türkiye Bankalar Birliği
Buket Himmetoğlu/ Türkiye Bankalar Birliği
Prof. Dr. Burak Saltoğlu/ Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Burçhan Sakarya/ T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Prof. Dr. Cumhur Coşkun Küçüközmen/ İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu/ Piri Reis Üniversitesi
Prof. Dr. Hülya Taş Korkmaz/İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. İ. Sadi Uzunoğlu/ Trakya Üniversitesi
Dr. İhsan Uğur Delikanlı/ KTKB
Prof. Dr. K. Batu Tunay/ Marmara Üniversitesi
Dr. M. Cüneyt Sezgin/ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Dr. Mustafa Aydın/ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Prof. Dr. Orhan Göker/ İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Seza Reisoğlu/ Türkiye Bankalar Birliği
Doç. Dr. Sıdıka Vuslat Us/ TC Merkez Bankası
Prof. Dr. Şakir Sakarya/ Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Vedat Sarıkovanlık/ İstanbul Üniversitesi
Dr. Veysi Seviğ/ Marmara Üniversitesi

Yayın Kurulu
Pelin Ataman Erdönmez
Emre Alpan İnan
Ümit Ünsal
Aynur Coşkun
Güneş Taş Memiş
Raportör: Umut Dağ

Yayın Sorumlusu:
Özkan Sezer

e-ISSN: 1307-8631
www.tbb.org.tr
Sertifika No/ Certificated Number: 17188

Baskı-Yapım
G.M. Matbaacılık ve Tic.A.Ş.
100 Yıl Mah. MAS-SİT 1.Cad. No:88
Bağcılar 34204 İstanbul
Tel: 212-629 00 24-25


1. Bankacılar dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, word formatında arial yazı karakterinde, 11 punto ile tek aralıklı ve paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmak üzere Türkçe yazılmalıdır.
2. Kapak sayfasında, yazının başlığı, yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar ve ünvanları, iletişim kurulacak yazarın adı ve iletişim bilgileri bulunmalıdır.
3. Makalenin ilk sayfasında makalenin adı, öz/abstract (en fazla 250 kelime), en az üç tane anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve makaleye uygun JEL sınıflama numaraları verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)
4. Yazı içinde kullanılan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar koyu harflerle yazılmalıdır. Başlıklar ile izleyen metin arasında bir satır boşluk verilmelidir. Başlıklardan sonra paragraf başı yapılmalıdır.
5. Yazı içinde yer alan tablo ve şekiller arial yazı karakterinde 10 punto ile hazırlanmalı, başlık ve sıra numarası verilmeli, kaynakları ise alta yazılmalıdır. Denklemlere sıra numarası verilmelidir.
6. Dipnotlar atlama yapılmadan numaralandırılmalı ve ayrı bir sayfada “Dipnotlar” başlığı altında toplanmalıdır.
7. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır.
8. Metinde gönderme yapılan veya yapılmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almalıdır. Kaynaklar ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır.
9. Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American Psychological Association (APA) (http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx) sistemine göre yapılmalıdır.


Kaynakça ve Gönderme Örnekleri

Bir ve Birden Fazla Yazarlı Kitaplar
Arıcan, E., Yücememiş, B.T, Karabay, M.E. ve Işıl, Gökhan (2011). Türk Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri ve Rekabet Gücü Maliyet Etkinliği ve Ölçek Ekonomilerine İlişkin Bir Uygulama. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği.
İlk Gönderme (Arıcan, Yücememiş, Karabay ve Işıl, 2011, s. 78)
İkinci ve Sonraki Göndermeler (Arıcan ve diğerleri, 2011, s.80)

Tüzel Kuruluş Tarafından Yayınlananlar
Türkiye İstatistik Kurumu. (2009). Türkiye istatistik yıllığı. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.
İlk Gönderme (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2009, s.27)
İkinci ve Sonraki Göndermeler (TÜİK, 2009, s.38)

Çeviri Kitaplar
Sicilia, D.B ve Cruikshank, J.L. (2000). Greenspan Etkisi: Dünya Piyasalarını Harekete Geçiren Sözler (E. Salman, Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık (Orijinali 2000 yılında yayımlanmıştır).
Gönderme (Sicilia ve Cruikshank, 2000, s.78)

Kitaptan Bir Bölüm
Esen, H. (2009) Kart Çıkaran Kuruluşların Yükümlülükleri. T.Ö. Kiraz (Yay. Haz.). 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Değerlendirilmesi ve Uygulamadan Doğan Sorunlar içinde (ss.21-47). İstanbul: Akademi.

Makaleler
Birgili, E., Tuna, G. ve Tuna V.E. (2011). Portföy Seçiminde Riski Sevmeyen Yatırımcılar İçin Hisse Senedinin Ait Olduğu Sektör ve İlgili Firmanın Kuruluş Tarihi Önemli midir? . Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48(558), 23-35.

Internet adresleri
Tuna, K. (2005), “Bankacılık Kanununda Kurumsal Yönetim”, 20 Mayıs 2006 tarihinde http://bsy.marmara.edu.tr/TR/konferanslar/2005/2005tebligleri/9.doc adresinden erişildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2011) “İnteraktif Aylık Bülten Ağustos 2011” 20 Ekim 2011 tarihinde http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Basit.aspx adresiTürkiye Bankalar Birliği’ne (TBB) yayım/basım amacıyla değerlendirilmesi için iletilen eserler, TBB’nin Yayın Prosedürü çerçevesinde ön inceleme sürecine alınır.

Ön değerlendirme sonucunda hakeme sunulmaya uygun görülmeyen eserlere ilişkin olumsuz görüş, eserin Birliğe ulaştığı tarihten itibaren en geç 4 hafta içinde yazara resmi yazıyla bildirilir.

Ön incelemeden olumlu değerlendirme alan eserler için en az 2 (iki) hakemin, mesleki uygulama bölümü için gönderilen eserler için bir hakemin yazılı görüşüne başvurulur. İki ayrı hakemden farklı görüş gelmesi veya bir hakemli eserler için hakemin raporuna dayanarak bir görüş oluşturulamaması halinde bir başka hakemin görüşüne başvurulabilir.

Hakem değerlendirme süresi 30 gündür. Hakem raporları doğrultusunda esere ilişkin varsa düzeltme ve değişiklik önerileri eser sahibine iletilir ve önerilerin yapılması talep edilir. Yazarların düzeltmelerini, raporların iletildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde TBB’ye iletmeleri gerekmektedir. Bu süre geçtikten sonra iletilen çalışmalar tekrar değerlendirmeye alınmaz. Söz konusu önerilerin yapılması sonrasında eserin basımı için hakemlerden yazılı olarak e-posta ile nihai onayları alınır. Hakemlik süreci tamamlanan makale/kitaplara ilişkin yazardan hakem raporu dışında ilave düzeltme ve düzenleme talep edilebilir. Söz konusu önerilerin yapılması sonrasında eser tekrar TBB tarafından değerlendirilir ve hakem raporları dikkate alınarak yayımlanmasına ya da yayımlanmamasına TBB Yayın Kurulu tarafından karar verilir.


Makale başvuruları Birliğimize ulaşmasının ardından Yayın Prosedürü çerçevesinde süreçleri takip etmek üzere takip bilgilerini içeren bir e-mail gönderilmektedir. Daha sonra izleyen süreçler ile ilgili gelişmeler hakkında gerek e-mail ile gerekse resmi yazışmalarla yazarlar bilgilendirilmektedir.


Türkiye Bankalar Birliği

Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13
34340 Etiler-İSTANBUL
Tel : 212-282 09 73
E-posta : tbb@tbb.org.tr
Web: https://www.tbb.org.tr/dergi