2014 – 2015 Eğitim Yılı Ocak – Mart 2016 Dönemi ve Seminerler Hakkında Bilgiler;

Türkiye Bankalar Birliği olarak yaklaşan 2016 ’nın ilk eğitim döneminde, sektörün, profesyonellerinden talep ettiği yetkinlikleri gözönünde tutarak hazırladığımız “Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Modelini” hayata geçiriyor ve model çerçevesinde yeni bir bakış açısıyla şekillendirdiğimiz seminerlerimizi hizmetinize sunuyoruz.

Ocak – Mart 2016 Eğitim Dönemi ile hayata geçecek Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Modeli ile birlikte çevreye olan sorumluluğumuz gereği Eğitim Kataloğu’nun sadece elektronik ortamda paylaşılmasına yönelik yeni uygulamamızı da devreye alıyoruz.

Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Modeli’nde kullandığımız “Gelişim Döngüsü” yaklaşımı ile Eğitim Merkezimizde sunulan seminerlerimizi yetkinlikler seviyesinden daha alt niteliksel kategorilere kadar ayrıştırarak yeniden tanımladık. Bu çalışma ile ortaya çıkan yeni niteliksel değerlerin katılımcıların mesleki ve kişisel gelişimlerine daha faydalı olacağını düşünüyoruz.

Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Modelini kurgularken, ilk olarak seminerin amacını ele aldık. Her eğitimde katılımcıya ne vermek istediğimizi açıkladık. Hemen arkasından, seminerin odak noktalarını ekledik. Bu noktalar eğitim süresince katılımcılarımızın gelişimlerinin özellikle odaklanacağı kodlar olarak belirlendi. Modelin en önemli parçalarından bir diğeri olan ‘’Eğitimden Beklenen Sonuçlar - Bilir, Anlar, Yapar’’, kazanımları ortaya koymak üzere tasarlandı. Böylelikle, katılımcılarımızın, alacakları eğitimin bilgi boyutunun yanı sıra, bireysel kapasitelerinin arttırılmasında hangi eylemsel avantajları elde edeceklerini görmelerini sağlamaya çalıştık.

Yeni Eğitim Modelimizin eğitim motivasyonunu ön plana çıkaran ve aynı zamanda eğitimin faydalarını renklendireceğine inandığımız yapısı Eğitim Kataloğumuzun yeni tasarımı içinde sizlere yansıtılmaya çalışıldı.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız tüm bu yeni yaklaşımlar kullanılarak hazırlanan ve 11’i yeni toplam 124 seminer içeren Ocak – Mart 2016 Eğitim Kataloğumuzu beğenilerinize sunuyor; yeni yılın başarı, mutluluk ve sağlık getirmesini diliyoruz.

Saygılarımızla,
Mesleki Gelişim ve Eğitim Bölümü
Kazanımlar

Bilir, Anlar, Yapar

Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Modelini kurgularken, ilk olarak seminerin amacını ele aldık. Her eğitimde katılımcıya ne vermek istediğimizi açıkladık. Hemen arkasından, seminerin odak noktalarını ekledik. Bu noktalar eğitim süresince katılımcılarımızın gelişimlerinin özellikle odaklanacağı kodlar olarak belirlendi. Modelin en önemli parçalarından bir diğeri olan ‘’Eğitimden Beklenen Sonuçlar - Bilir, Anlar, Yapar’’, kazanımları ortaya koymak üzere tasarlandı. Böylelikle, katılımcılarımızın, alacakları eğitimin bilgi boyutunun yanı sıra, bireysel kapasitelerinin arttırılmasında hangi eylemsel avantajları elde edeceklerini görmelerini sağlamaya çalıştık.

Çevre DOSTU

PDF VERSİYON

Eğitim kataloğumuzu çevreye duyarlı olmak adına pdf olarak hazırladık. Tüm cihazlarda görüntüleyebilir, İçindekiler sayfasından istediğiniz seminere hızlıca ulaşabilirsiniz.

phone

Ocak - Mart 2016 Eğitim Dönemi
ve Seminerler Hakkında Bilgiler

 

DY01 MESLEKİ GELİŞİM - ÖĞRENME İŞTAHI (ÖĞRENMEYE AÇIKLIK )
Tanım: Yetkinlik ve hedef bazlı tüm rol ve pozisyonlarda eğitim, yetiştirme, geliştirme ve öğrenme konusundaki yetenek ve kişisel isteğin performansa dönüşmesinde kendisinin ve çalışma arkadaşlarının deneyimlerinden, öğrenimlerinden yararlanmaktır. Kalıcı davranış değişikliğini işe yansıtarak yüksek düzeyde performans sergilerken sürekli öğrenme kültürü ile güncel olmak, yaratıcı olmak, kendini ve çevresini sürekli geliştirmektir.

DY02 PROAKTİF DAVRANIŞ VE DUYGU YÖNETİMİ Tanım: Stres yaratacak durumlar ve koşullar karşısında kişinin otokontrolünü koruyarak müşteri ve tüm çalışanların karşısında kendine güvenen, sorgulayan, istikrarlı bir şekilde duygularla ve koşullarla değil; değerlerle ve prensiplerle hareket ederek, etkiye tepki vermeden önce mevcut gerçeklerin ötesini görerek, doğruyla yanlışı ayırt edip kişisel bütünlükten ödün vermeden, dış etkenlerden bağımsız ve insanların ruh ve düşünce halini anlayarak hareket edip profesyonellikle performans göstermeye devam etmektir.

DY03 İLETİŞİM Tanım: Rol ve pozisyon bazlı tüm iş kolları çalışanlarının, bilgi ve fikirlerini açık ve anlaşılır bir şekilde aktarabilmesi, hedef kitlenin aktarılanları ve mesajı net ve doğru olarak anlamasını sağlamaktır.Etkili iletişimde kişi, dikkatle dinler, kendini etkili şekilde ifade eder, müzakere sürecinde anlaşmazlıkları çözmede ve tarafları ikna etmede başarılı olup uzun vadeli ilişkiler geliştirir.

DY04 GÜVEN YARATMA Tanım: Kurumsal değer ve prensiplere uygun tutum ve davranışlar çerçevesinde, bireysel ve kurumsal iş stratejilerine güven duyulmasını sağlayacak şekilde diğer kişilerle etkileşime girmek ve profesyonel duruş göstererek itibar yaratmaktır. Çeşitli ortamlara ve değişen koşullara uyum sağlamak ve bu koşullar altında etkin çalışarak gereken değişimleri anlamak ve kendi davranışlarını bu doğrultuda uyarlamaktır.

DY05 KENDİNE LİDERLİK Tanım: Kişinin iş ve özel yaşantısında güçlü yönlerini keşfederek kişisel farkındalığını arttırarak potansiyelini performansa dönüştürmesidir.

DY06 MERAK VE KEŞFETME Tanım: Müşterilerin ve çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik iç ve dış stratejilerini ve önceliklerini geleneksel yapının dışına çıkan inovatif bir yaklaşımla uygun araştırma, yöntem ve tekniklerini kullanarak stratejik imaj, küresel kavrayış, karlılık ve her türlü operasyonda hayal gücü, merak, keşfetme potansiyelini başarıya yönlendirebilecek davranışlar göstermektir.

DY07 MÜŞTERİ DUYARLILIĞI Tanım: İç ve dış müşterinin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlayarak, sunduğu ürün, hizmet ve servislerde verimli müşteri ilişkileri geliştirir ve korurken müşteri içgörüsünü anlamaya odaklanmaktır.

DY08 TAKIM ÇALIŞMASI VE İŞBİRLİĞİ Tanım: Kurumsal hedefleri gerçekleştirmeye yardımcı olmak amacıyla departman ve departmanlar arası uyum ve işbirliği içinde çalışarak sinerji yaratmak ve yüksek motivasyon ve bağlılık sağlamaktır.

DY09 ANALİTİK DÜŞÜNME VE YARATICILIK Tanım: Analitik düşünme sağlıklı veriyi elde etme, bilgiyi analiz etme ve bilgiyi akılcı bir şekilde kullanmayı içerir. Konuları, problemleri ve fırsatları belirlemek ve anlamak, sonuç üretmek için farklı kaynaklardan verileri karşılaştırarak seçenekler üretmektir.

DY10 KURUMSAL FARKINDALIK VE ETİK BİLİNCİ Tanım: Kurum içerisinde egemen olan güç ilişkilerini, değerleri, öncelikleri, davranış normlarını, kurumun çalışma prensipleri doğrultusunda kavrayarak içinde yer aldığı kurumun gücünü ve verimliliğini tanımak ve bu bilgileri iş sonuçlarına yansıtmayı bilmektir. Kurumsal farkındalık, resmin bütününü görmek ve kurumun kültürüyle bütünleşmek, kültürel değerlere ve farklara duyarlı olmaktır. Kişisel ve profesyonel anlamda yüksek etik standartlar sahip olarak, ahlaki ve kurumsal değerlerin arkasında durarak, kişi ve kurumlar arası ilişkilerde adil bir davranış sergileyerek güven vermektir.

 

YY01 HIZLI KARAR ALMA VE ÇEVİKLİK

Tanım: Hızlı değişen koşullar veya bir sorun karşısında mevcut verileri göz önünde bulundurarak hareket tarzı seçmek ya da uygun çözüm geliştirmek amacıyla; etkin karar almak ve etki yaratan amaç planlamaları yaparak aksiyonları tetiklemek ve çeviklikle harekete geçmektir.

YY02 PLANLAMA VE ORGANİZASYON

Tanım: İşin verimli olarak tamamlanabilmesi amacıyla; kendisi ve diğer kişiler için eylem planları oluştururken inceliklendirme, işleri ve kaynakları belirlemek, iç ve dış ortaklarla koordinasyon sağlamak, zamanı etkin bir şekilde kullanarak amaç, hedef ve eylem planları yapmaktır.

YY03 YETENEK YÖNETİMİ / OPTİMİZASYONU

Tanım: Çalışanların yüksek performans sergilemeleri ile, kurumun verimli ve etkin yönetiminin yanı sıra kişilerin kendi yeteneklerinin en üst düzeye ulaşmalarını sağlayacak, gelişim ortamları, kurum iklimi sağlamaktır. Kariyer yol ve haritalarıyla entegre olmuş, yatkın, yetkin ve yeterlilik bazlı gelişim programlarıyla çalışanları bir üst basamağa taşımaktır.

Kurumsal stratejiler ve değerleriyle yetenek belirleme yetenek geliştirme, güçlü bir yetenek kültürü oluşturma ve bir adım sonrasında kurumsal ve bireysel tüm çalışanları fiziksel ve zihinsel öğrenme çevikliğine ulaştırmaktır. Kurumsal özel bir değeri olan yüksek potansiyele sahip bireylerin sistematik olarak çekilmesi, belirlenmesi, geliştirilmesi ve potansiyellerinin performansa yönlendirilmesidir.

YY04 PERFORMANS GELİŞTİRME
( Geri-İleri-Eş zamanlı Değerlendirme )

Tanım: Kurumsal hedef ve yetkinlik bazlı tüm çalışanların veriye dayalı yüzleşme kültürüdür. Tüm çalışanların güçlü yanlarına odaklanmış performansı başarıya yönlendiren profesyonel bir gelişim planıyla kendisini ve diğerlerini yüksek enerji ve verimlilik seviyesine taşıyarak iş hedeflerine ulaşmaktır.

YY05 KOÇ YÖNETİCİ

Tanım: Koç yönetici, derin dinlemek, güçlü sorular sormak, yapıcı ve geliştirici geri bildirim almak ve vermek, takdir etmek, çalışanlarını heyecanlandırarak ve ilham vererek aksiyon almaktır.

YY06 BİLGİ İZLEME VE OPERASYONEL TAKİP

Tanım: Kurumsal süregelen aktiviteleri yönetmek için bilgi toplama, gözden geçirme ve dökümantasyon hiyerarşisinin oluşturularak veri piramidi oluşturmaktır.

YY07 SORUMLULUĞU DEVRETME

Tanım: Kendi görev tanımındaki rutin ve/veya önemli işleri ve konuları açık ve rahat bir biçimde delege ederek sorumluluklarını paylaşmaktır. Bir işi delege ederken astlarına iş yükünü dengeli (bilgi, beceri ve tutum bazlı) bir biçimde dağıtarak, her türlü bilgiyi sunarak, desteği vererek (koçluk ve mentorluk) gerçekleştirirken sonucu da takip etmektir.

YY08 SONUÇ ODAKLILIK

Tanım: Kurumun iş hedefleri ve stratejilerine paralel gerçekçi hedefler belirlemek, hesaplanmış riskler alarak ve inisiyatif kullanarak hızlı bir şekilde etkin kararlar vermek, engel ve belirsizlikler karşısında kararlılık göstererek sonuca ulaşırken işi sonuçlanana kadar işi izlemek, ilişkileri doğru kullanmak ve başarılı sonuçlar elde etmektir.

YY09 KOORDİNASYON

Tanım: Süreçlerin başlangıç, gelişme ve sonuçlarını düzenli olarak izleyerek birden fazla süreci veya fonksiyonu bir arada yürüterek gereken koordinasyonu sağlamak, birbirleriyle olan bağlantılarını kurmak ve ekibindekilere nerede destek vereceğini bilmektir.

YY10 DENETLEME

Tanım: İş ailesi rol ve pozisyonlarına ait tüm süreçlerin banka stratejileri prosedürleri ve hedefleri doğrultusunda planlanan amaçlardan sapmayı önlemek için takip edilmesi, sonuçlandırılmasına ve olabilecek riskleri önlemek için düzeltici - önleyici faaliyetlerle izlemek ve düzeltmektir.

 

YA- MESLEKİ / BANKACILIK TEKNİK YETKİNLİKLERİ

Bankacılık ile ilgili gerekli olan teknik bilgi, deneyim, beceri ve tutuma sahip olmak ve işe yansıtmaktır.

MTY01 MEVZUAT
MTY02 OPERASYONEL TAKİP VE BİLİNÇ
MTY03 İÇ SİSTEMLER VE DENETİM
MTY04 MALİYET
MTY05 FİYATLAMA
MTY06 OPERASYONEL VERİMLİLİK

B-MESLEKİ / FONKSİYONEL YETKİNLİKLER

MFY01 İLİŞKİ YÖNETİMİ, STRATEJİK İLİŞKİLER VE KİLİT ORTAKLIKLAR KURMA
MFY02 İKNA
MFY03 RAPORLAMA VE SUNUM
MFY04 KIYASLAMA
MFY05 ESNEKLİK
MFY06 GLOBAL ZEKA

 

GYY01 DEĞİŞİMİ OKUYABİLMEK VE GELECEĞİ KURGULAMAK

Tanım: Kurumların veya kişilerin gelişen teknolojinin, jenerasyonların getirdiği akımların, çağın davranış modellerinin sağladığı verilerle geleceğin kodlarını ön görmesidir. Elde ettiği verileri kullanarak anlam üreten iş fikirleri kurgulamaktır.

GY02 VİZYON VE DEĞERLERLE LİDERLİK

Tanım: Kurumun vizyonunu ve değerlerini ortak karar verme ve eyleme geçme aşamalarında önde tutarak koçluk ve mentorluk yaklaşımlarıyla canlı bir tablo çizmektir.

GYY03 DİJİTAL OKUR-YAZARLIK

Tanım: Bilgiyi yaratma, kullanma, değerlendirme ve doğru yerde kullanmak için dijital teknolojiyi, iletişim araçlarını veya ağlarını dengeli kullanmaktır.

GYY04 DEĞİŞİM VE DÜŞÜNCE LİDERLİĞİ

Tanım: Kurumlarda, belirli ve belirsiz bir biçimde, ortam ve sürecin bir durumdan farklı bir duruma dönüşme sürecinin, yenilikçilik, yaratıcılık, girişimcilik esasları çerçevesinde planlanması, başlatılması, takip edilmesi, sonuçlandırılması ve sürekliliğini sağlamaktır. Kişileri değişik ve yaratıcı alternatifler izlemeye teşvik etmektir. Karmaşayı ve çelişkiyi iyi yönetmektir. Değişim için açık ve net bir vizyon koyarak, insanları harekete geçirmektir.

GYY05 KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK

Tanım: Yoğun, rekabet ve değişim ortamlarına hızlı uyum sağlayarak sürdürülebilir büyüme için kendisini ve çalışanlarını kurum içinde ve dışında birer girişimci olarak bir üst basamağa taşımaktır. Girişimci riskler alarak, paradigmaları sorgulamaktır. Yeni iş fırsatlarını tespit ede-rek ve baskı altında kararlı davranarak, piyasa dinamiklerine ve işteki zorluklara ve fırsatlara verilen tepkinin derecesi ve yoğunluğuna odaklanarak, gelecekte ortaya çıkabilecek, fırsatları veya problemleri belirlemektir. Bu bilgiler ışığında öngörülü davranarak işte kalıcı başarılar elde edecek kararları almak ve yeni pazara müşteri fırsatları yaratmayı ve yeni pazarlara ürün veya hizmet alanlarına yayılmasını iş zekası bazlı proaktif bir yaklaşımla gerçekleştirmektir.

GYY06 KUŞAKLARARASI ETKİLEŞİM

Tanım: Kuşaklararası etkileşim, tersine mentorluk (yeni iş konseptleri, yeni dünya, yeni tek-
noloji) ile kurum içinde uyum, dayanışma ve yüksek performans yaratarak, yeni kuşakların çalışan bağlılığını arttırmak ve kurumsal öğrenmeyi zenginleştirmektir.

Tersine mentorluk, kuşaklararası bilgi ve ilişki boşluğunu kapatma gücüne sahip iki yönlü bir araçtır. Tecrübenin hikayesi, geleceğin yaratıcılığını buluşturarak kuşaklararası etkileşim sağlamaktır.

GYY07 FARKLILIKLARI YÖNETME

Tanım: Farklı kültür, beceri ve bakış açılarından en iyi şekilde yararlanarak değişme hızla uyum sağlamak ve kurum içinde değişimin uygulanmasını koordine ve liderlik etmektir.

GYY08 ÖĞRENME STRATEJİLERİ

Tanım: Öğrenenlerin konu alanlarına ve bunların ilişkilerine yönelik derin anlayışlar gelişti-
rerek bilgiyi anlamlı bir şekilde uygulama ve beceriler kazandıracak zengin içerikli çeşitli öğrenim stratejileri uygulamaktır.


İLETİŞİM

Bize Ulaşın

Tel: (0212) 282 09 73
(16 hat)

Faks: (0212) 233 01 83

19 Mayıs Caddesi Golden Plaza, No:1 Kat: 8
Şişli / İstanbul
(Şişli Migros üstü)

egitim.basvuru@tbb.org.tr

Haritada görmek için TIKLAYINIZ