Açık Bankacılık

Finansal hizmet kullanıcılarının birbirinden farklı bankalar ile ödeme hizmeti sağlayıcı kuruluşlar nezdindeki hesaplarını tek bir erişim noktasından yönetebileceği, ödeme emirlerini verebileceği ve yenilikçi iş modellerinin oluşmasına imkân tanıyan bir bankacılık hizmet modelidir.

Açık Bankacılık Servisleri

Müşterilerin ya da müşteriler adına hareket eden tarafların API, web servis, dosya transfer protokolü gibi yöntemlerle bankanın sunduğu finansal servislere uzaktan erişerek bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri veya gerçekleştirilmesi için bankaya talimat verebildikleri elektronik dağıtım kanalını ifade eder.

Açık Finans

Ödeme hesabı verileri ile sınırlı olan açık bankacılık hizmetlerine tasarruf, kredi ve yatırım hesapları ile emeklilik ve sigorta hesapları gibi finansal hizmet kullanıcılarının finansal durumlarına hâkim olmalarını sağlayacak diğer verilerin de dâhil edildiği finansal hizmet yaklaşımdır.

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

AISP (Account Information Service Provider) Hesap Bilgisi Hizmeti Sağlayıcısı

Ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetidir

Akıllı Sözleşmeler

Bir güven otoritesine ihtiyaç duymadan, kişiler veya kurumlar arasında yapılan ve şartları dağıtık defter teknolojileri protokolleri ile garanti altına alınmış anlaşmalardır. Anlaşma şartları blok zinciri doğrulama mekanizmaları vasıtası ile sağlandığında; yükümlülükler otomatik olarak yürürlüğe girer ve blok zinciri ağında kayıt altına alınır.

Anonim Hâle Getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.

API (Application Programming Interface) Uygulama Programlama Arayüzü

Bir yazılımın başka bir yazılımda tanımlanmış işlevleri kullanabilmesi için oluşturulmuş uygulama programlama arayüzünü ifade eder.

Aracı Hizmet Sağlayıcı

Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Arayüz Sağlayıcı

Mobil uygulaması ya da internet tarayıcısı temelli arayüzü üzerinden, servis bankasının sunduğu bankacılık hizmetlerine bankanın açık bankacılık servisleri yoluyla ulaşarak, müşterilerinin bankacılık işlemlerini gerçekleştirmesine imkân sağlayan sermaye şirketi şeklinde kurulmuş işletmeleri ifade eder.

ATM (Automatic Teller Machine)

Otomatik para çekme işleminin yanı sıra diğer bankacılık işlemlerinin tamamının veya bir bölümünün gerçekleştirilmesine imkân veren elektronik işlem cihazlarını ifade eder.

Aydınlatma

Gerçek kişilerin işlenen kişisel verileri hakkında bilgilendirilmesini ifade eder.

Bilgi Sistemleri

Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması, dağıtımı ve kullanımına yönelik insan kaynağı, operasyonel faaliyetler ve süreçler ile bunlarla etkileşim içinde bulunan bilgi teknolojilerini ifade eder.

Bilgi Teknolojileri

Herhangi bir biçimdeki verinin, girişinin yapılması, saklanması, işlenmesi, iletilmesi ve çıktılarının alınması için kullanılan donanım, yazılım, iletişim altyapısı ve ilgili diğer teknolojileri ifade eder.

Bilgi Varlığı

Bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan veriler ile bu verilerin taşındığı, saklandığı, iletildiği veya işlendiği sistem, yazılım, ağ cihazları, BT donanımları, iş süreçleri gibi Banka için değeri olan varlığı ifade eder.

Birincil Sistemler

Bankacılık faaliyetlerinin yürütülmesini ve Kanunda, Kanuna ilişkin alt düzenlemelerde ve ilgili diğer mevzuatta bankalar için tanımlanan tüm sorumlulukların yerine getirilmesi açısından gerekli olan bütün bilgilerin, elektronik ortamda güvenli ve istenildiği an erişime imkan sağlayacak şekilde kaydedilmesini ve kullanılmasını sağlayan altyapı, donanım, yazılım ve veriden oluşan sistemin tamamını ifade eder.

Biyometrik kimlik doğrulama bileşeni

Kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılan bir kişiye özgü ölçülebilir biyolojik veya davranışsal karakteristiği ifade eder.

Biyometrik Veri

Elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespiti ve kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla alınan kişiye özgü verileri ifade eder.

Blok Zincir

İşlem ayrıntılarının bilgi bloklarında tutulduğu dağıtık defter. Bilgisayarlar tarafından işletilen bir süreç aracılığıyla işlemlerin doğrulanarak mevcut blok zincirine yeni bir blok eklenir.

CAPTCHA (İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi)

Bilgisayar ile insan davranışlarının ayırt edilmesi için kullanılan bir güvenlik önlemidir.

Chatbot

Kullanıcı ile genellikle metin, bazı durumlarda ise konuşma yoluyla diyalog kurarak bilgi veren veya bir işlemi gerçekleştiren yazılımdır.

Çağrı merkezi

Bankanın sunmuş olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin olarak işlem yapılması ile bilgilendirme, pazarlama, yönlendirme, tahsilat konularında telefonla kullanıcılara yardımcı olan bankanın iç kaynakları ve/veya 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında dışarıdan hizmet alımı ile sağladığı iletişim temas noktasını ifade eder.

Çağrı merkezi temsilcisi

Gelen çağrıyı ve giden çağrıyı yöneterek kullanıcı ile iletişimi sağlayan gerçek kişiyi ifade eder.

Çerez

internet sitesi operatörleri tarafından kullanıcı cihazına yerleştirilen bir tür metin dosyasıdır HTTP(S) (Hiper Metin Transferi Protokolü) talebinin bir parçası olarak aktarılır. Diğer bir tanıma göre ise çerezler, bir internet sayfası ziyaret edildiğinde kullanıcılara ilişkin birtakım bilgilerin kullanıcıların terminal cihazlarında depolanmasına izin veren düşük boyutlu zengin metin biçimli text formatlarıdır.

Çift Faktörülü Doğrulama

Kullanıcıların kendilerini doğrulamak için iki farklı kimlik doğrulama faktörü sağladığı bir güvenlik unsurudur.

DEFI (Decentralızed Fınance) Merkezi Olmayan Finans

Dağıtık defter veya benzer teknoloji kullanılarak inşa edilmiş, kripto varlıklar ve akıllı sözleşmeler olarak bilinen yazılımların kullanıldığı bir dizi alternatif finansal piyasalar, ürünler ve sistemleri ifade eder.

Desteklenmeyen Kripto Varlığı (Unbacked Crypto Asset)

Sabitlenmiş para ya da tokenize edilmiş geleneksel varlık olmayan kripto varlıkları ifade eder.

Dış hizmet

5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki destek hizmetleri de dâhil olmak üzere bankaların bilgi sistemlerine ilişkin dışarıdan temin ettikleri, bankacılık verilerinin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği ile bankacılık hizmetlerinin sürekliliğini etkileme potansiyeli olan, bankacılık verilerine erişimi bulunan ya da bu verilerin paylaşıldığı hizmet alımlarını ifade eder.

Dijital Banka

Bankacılık hizmetlerini fiziksel şubeler yerine elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları aracılığıyla sunan kredi kuruluşunu ifade eder.

Dijital Bankacılık

Bankacılık hizmetlerinin fiziksel şubeler yerine elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları aracılığıyla dijital ortamda sunulmasıdır.

Dijital Cüzdan

Müşterinin tanımladığı ödeme hesabına veya ödeme aracına ilişkin bilgilerin saklandığı, bir elektronik cihaz, çevrim içi hizmet veya uygulama olarak sunulan ve müşteriye, tanımladığı ödeme hesabı veya ödeme aracına ilişkin bilgileri kullanarak ödeme işlemi gerçekleştirme imkânı sağlayan ödeme aracını, ifade eder.

Dijital Varlıklar (Dıgıtal Assets)

Devletlerin çıkardığı para birimlerini dijital olarak temsil edenler hariç olmak üzere; dağıtık defter veya benzer teknolojiler kullanılarak çıkartılmış veya temsil edilen dijital enstrümanlardır.

DLT (Dıstrıbuted Ledger Technology) Dağıtık Defter Teknolojisi

Birden fazla yerde bulunan verilerin tekrarlanan dijital kopyası gibi dağıtık defter aracılığıyla bilgi kaydetme yoludur. Bir bilgisayar ağında depolanan, paylaşılan ve senkronize edilen veritabanıdır. Veriler, ağ kullanıcıları tarafından bir uzlaşı sağlanarak güncellenir. Blok zincir, her bir kaydı aynı zincir bloklarını kullanarak tutulmak zorunda olmayan bir mimariye sahiptir.

Düzenleme Deney Alanı

Finansal ürün veya hizmetin müşteriyle buluşmadan önce düzenleyici otorite gözetimi altında sınanarak geliştirilmesini mümkün kılan yapıdır.

EFT (Elektronik Fon Transfer) Sistemi

Ülkemizde bankalar arası Türk Lirası aktarım, Merkez Bankası tarafından işletilen ve Elektronik Fon Transfer Sistemi (EFT) adı verilen ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilir. EFT sistemi sayesinde bankalar arası ve farklı banka müşterileri arasındaki fon aktarımları güvenli ve hızlı şekilde sağlanır.

EFT-POS

EMV ( Eurpay, Mastercard, Visa sertifası ) uyumlu kartlı ödeme sistemleri terminali,

Elektronik Bankacılık Hizmetleri

İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı, açık bankacılık servisleri ile ATM ve kiosk cihazları gibi müşterilerin, uzaktan bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri veya gerçekleştirilmesi için bankaya talimat verebildikleri her türlü elektronik dağıtım kanalını ifade eder.

Elektronik haberleşme işletmecisi

5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu çerçevesinde tanımlanan işletmeciyi ifade eder. (İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veyaelektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi)

Elektronik İmza

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

Elektronik Para

Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri ifade eder.

Elektronik Para İhraç Eden Kuruluş

Elektronik para kuruluşlarını, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankaları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini ifade eder.

Elektronik Para Kuruluşu

Elektronik para ihraç etme yetkisi verilen tüzel kişiyi ifade eder.

Elektronik sertifika

İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı ifade eder.

Elektronik tebligat

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından 5549 sayılı Kanunun 9/A maddesi kapsamında elektronik ortamda yapılan tebligatı ifade eder.

Elektronik Ticaret

Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti ifade eder.

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı

Elektronik ticaret pazar yerinde kendinden başka en az bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcının mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkân sağlayan aracı hizmet sağlayıcıyı ifade eder.

Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı

Elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin satışını yapan hizmet sağlayıcıyı ifade eder.

Elektronik Veri

Elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtları ifade eder.

Erişim kontrol kuralları

Bilgi sistemleri üzerindeki bir kullanıcının hangi uygulama işlevlerine, sistem kaynaklarına ve verilere erişebileceğini belirleyen kuralları ifade eder.

Eşik süre içinde kaçan çağrı

Çağrı merkezi temsilcisine gelen çağrılardan otuz saniye içinde, kayıp/çalıntı/şüpheli işlemler için de yirmi saniye içinde çağrı merkezi temsilcisi ile herhangi bir görüşme gerçekleştirilmeden kullanıcı tarafından sonlandırılan veya teknik aksaklık sebebiyle sonlanan aramayı ifade eder.

Eşik süre içinde karşılanan çağrı

Çağrı merkezi temsilcisine gelen çağrılardan, çağrı merkezi temsilcisi tarafından otuz saniye, kayıp/çalıntı/şüpheli işlemler için de yirmi saniye içinde cevap verilen aramayı ifade eder.

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi)

7/24 kolay para transferi yapılmasını sağlayan anlık ödeme sistemidir.

Fayda / Hizmet Tokenları (Utılıty Tokens)

Sahiplerine, ihraç eden veya ihraç edenlerin ağından mevcut veya muhtemel ürün ve hizmetlerinde ulaşma hakkı veren kritpto varlıklardır.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşme

Finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak kurulmuş bir sistem çerçevesinde sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri ifade eder.

Fintek (Finansal Teknolojiler)

Fintek, “finans” ve “teknoloji” kelimelerinin birleşimidir. Pek çok farklı anlama gelebilecek kapsamlı bir terim olmasına rağmen, genel olarak finans işlevlerini kolaylaştırmak için yeni teknoloji kullanım senaryolarının geliştirildiği ve uygulandığı teknolojik bir evrimi tanımlar. Fintek hem işletmeler hem de tüketiciler için geleneksel finans biçimlerini iyileştirmek ve otomatikleştirmek için oluşturulan yazılım, mobil uygulamalar ve diğer teknolojilere atıfta bulunan her şeyi kapsar.

Gömülü Finans

Finansal ürün ve hizmetlerin finansal olmayan kuruluşlar tarafından ürün ve hizmetlerine entegre edilerek sunulmasıdır.

Güvenli iletişim kanalı

Bankanın kendi müşterilerine sunduğu, kendisi veya diğer güvenli göndericiler dışındakilerin iletilerine kapalı olan elektronik posta kutusu, bankaya ait mobil bankacılık uygulaması veya internet bankacılığı sayfası gibi hem müşteri kimliğinin hem de müşterilere iletilmek istenen bilgilerin kaynağının banka olduğunun doğrulandığı iletişim kanalını ifade eder.

Güvenlik Duvarı

Farklı güvenlik seviyelerine sahip ağlar veya ağa bağlı cihazlar arasındaki trafik akış kontrolünü sağlayan donanım ya da yazılımları ifade eder.

Hassas Veri

Kimlik doğrulamada kullanılan veriler başta olmak üzere; müşteriye ait olan, çeşitli sebeplerle bankaca muhafaza edilen ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesi halinde, bu kişilerin müşteri olan kişilerle ayırt edilebilme mekanizmalarının zarar göreceği ve dolandırıcılık ya da müşteriler adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek nitelikteki verileri ifade eder.

Hat kapasitesi

Çağrı merkezi tarafından kullanılabilecek telefon hat sayısını ifade eder.

İkincil merkez

İkincil sistemlerin kullanıma hazır olacak şekilde tesis edildiği ve birincil sistemlerde herhangi bir kesinti yaşanması durumunda personelin çalışmasına imkan tanıyacak ve birincil merkez ile aynı riskleri taşımayacak şekilde oluşturulmuş yapıdır.

İkincil Sistemler

Birincil sistemler aracılığı ile yürütülen faaliyetlerde bir kesinti olması halinde, bu faaliyetlerin iş sürekliliği planında belirlenen kabul edilebilir kesinti süreleri içerisinde sürdürülür hale getirilmesini ve Kanunda, Kanuna ilişkin alt düzenlemelerde ve ilgili diğer mevzuatta bankalar için tanımlanan tüm sorumlulukların yerine getirilmesi açısından gerekli olan bütün bilgilere kesintisiz ve istenildiği an erişilmesini sağlayan birincil sistem yedekleri ifade eder.

İmza Doğrulama Aracı

Elektronik imzayı doğrulamak amacıyla imza doğrulama verisini kullanan yazılım veya donanım aracını ifade eder.

İmza Doğrulama Verisi

Elektronik imzayı doğrulamak için kullanılan şifreler, kriptografik açık anahtarlar gibi verileri ifade eder.

İmza Oluşturma Aracı

Elektronik imza oluşturmak üzere, imza oluşturma verisini kullanan yazılım veya donanım aracı ifade eder.

İmza Oluşturma Verisi

İmza sahibine ait olan, imza sahibi tarafından elektronik imza oluşturma amacıyla kullanılan ve bir eşi daha olmayan şifreler, kriptografik gizli anahtarlar gibi verileri ifade eder.

İnternet Bankacılığı

Bankaların kendi ticaret unvanı, işletme adı ya da herhangi başka bir ad altındaki bir web sayfası üzerinden sundukları hizmetlere müşterilerin, kullandıkları cihaz ya da platformdan bağımsız olarak, internet yoluyla ulaşabildiği ve kendilerine ait finansal veya kişisel verileri görüntüleyebildiği, değiştirebildiği ya da finansal sorumluluk yaratacak işlemler gerçekleştirebildiği elektronik dağıtım kanallarını ifade eder.

İşlem Doğrulama Kodu

Bir finansal ya da operasyonel işlemin başlangıcından bitimine kadar adım adım takip edilmesini sağlayacak kayıtlar ile bir bilgi varlığına kimin eriştiğini veya erişmeye çalıştığını ve kullanıcının hangi işlemleri gerçekleştirdiğini gösteren kayıtlarıdır.

İYS (Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi)

Ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemi ifade eder.

İz Kaydı

Operasyonel bir işlemin başlangıcından bitişine kadar adım adım takip edilmesini sağlayacak kayıtlar

Kalıcı Veri Saklayıcısı

Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade eder.

Kartlara İlişkin Hassas Veri

Banka kartı veya kredi kartı üzerinde yer alan ve ele geçirilmesi durumunda finansal işlem gerçekleştirmede kullanılabilecek bilgi setini/setlerini, ve ayrıca kart hamili doğrulamada kullanılan ve gizli kalması gereken PIN bilgisini ifade eder.

KDHS (Kimlik Doğrulama Hizmet Sağlayıcısı)

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) standartlarına uygun olarak elektronik kimlik doğrulama ve kimlik doğrulamanın arşivlenmesine ilişkin hizmeti sağlayan kamu veya özel hukuk tüzel kişilerini ifade eder.

KEC (Kart Erişim Cihazı)

Biyometrik veri ve PIN ile kimlik doğrulaması ve PIN değişikliği yapılabilen cihazı ifade eder. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin uç birim cihazlarından biri olup, elektronik ortamda hizmet veren uygulamalar için kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğinin ve kartın gerçekten hamiline ait olduğunun doğrulaması amacıyla kullanılmakta olan cihazdır.

Kimlik Doğrulama

Bildirilen bir kimliğin gerçekten bildiren şahsa ait olduğuna dair güvence sağlayan mekanizmayı ifade eder.

Kimliksizleştirme

Müşteriye ilişkin verilerin; kimliği belirli veya belirlenebilir söz konusu gerçek/tüzel kişi müşteri ile ilişkilendirilememesi için teknik ve idari tedbirlerin alınması şartıyla ve farklı bir ortamda muhafaza edilen diğer verilerle bir araya getirilmeksizin ilgili müşteriyle ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesini ifade eder.

Kiosk Bankacılığı

Şube ortamında güvenli bağlantı kurarak İnternet Bankacılığı üzerinden bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirmenizi sağlayan cihazlardır.

Kişiden Kişiye Finansman

Çevrim içi platformları kullanmak suretiyle geleneksel finans kuruluşlarının aracı rolünü ortadan kaldırarak bireylerin doğrudan diğer kişilerden kredi almasını sağlayan finansman modelidir.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kripto Varlık

Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

Kurumsal SOME

11/11/2013 tarihli ve 28818 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinde ifade edilen Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Edibini (SOME)'yi ifade eder.

MBDP ( Merkez Bankası Dijital Para Birimi )

Merkez bankası dijital para birimi potansiyel olarak ticari bankalar ve merkez bankası tarafından tutulan rezervler veya takas bakiyelerinden ayırt edilebilir şekilde farklı ve yeni bir formdur. Hem bir değişim aracı olarak kullanılan ve hem de tasarrufları saklama amacına hizmet eden, mevcut para birimi cinsinden ifade edilen bir merkez bankası borcudur. MBDP kripto bir varlık değildir.

Merkeziyetsiz Finans

Küresel ölçekte aracısız bir şekilde finansal ürün ve hizmetlerin sağlanmasıdır. Blok zinciri akıllı sözleşmeler ve kripto kabiliyetleri ile krediler, varlık ticareti, tasarruflar, sigorta, borç verme gibi finansal enstrümanlar üzerinde zaman sınırlaması olmadan güvenli, hızlı, düşük maliyetli ve sınır ötesi işlemler yapılabilir.

Mobil Bankacılık

Akıllı telefon veya tablet gibi mobil bir cihaz üzerinde yüklü, bankaya ait mobil uygulama üzerinden müşterilerin bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri özelleşmiş internet bankacılığı dağıtım kanalını ifade eder.

MRZ (Machine Readable Zone)

Optik karakter okuma yöntemlerini kullanarak makine okuması için biçimlendirilmiş, zorunlu ve isteğe bağlı verileri kapsayan, kimlik belgesi üzerinde yer alan sabit boyutlu alanı ifade eder.

MSISDN

GSM veya UMTS mobil şebekelerinde abonenin tanımlanması ve doğrulanması için operatör tarafından aboneye atanan özel bir numaradır.

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)

Herhangi bir fiziksel nesneyi internete bağlayarak sensörler üzerinden iletişim kurmayı, veri toplamayı ve veriyi diğer taraflarla paylaşmayı sağlayan teknolojidir.

NFC (Near Field Communication) Yakın Alan İletişimi

Elektronik cihazların güvenilir, temassız işlem yapabilmesini ve sayısal içeriğe ve/veya elektronik cihazlara erişimini mümkün kılan, veri okuma ve yazmakta kullanılan kısa menzilli kablosuz teknolojiyi ifade eder.

Nitelikli Fikri Tapu (NFT)

Blok zinciri teknolojisi kullanılarak kriptografik yöntemlerle üretilen, benzersiz ve özel bir kripto jeton türüdür.

Ödeme Aracı

Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile kullanıcısı arasında belirlenen ve ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı ifade eder.

Ödeme Emri

Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısına verilen talimatı ifade eder.

Ödeme Hesabı

Ödeme hizmeti kullanıcısı adına açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesabı ifade eder.

Ödeme Hizmeti

a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri,b) Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini,c) Ödeme aracının ihraç veya kabulünü,ç) Para havalesini,d) Gönderen tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı ödeme işlemini,e) Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri,f) (Ek:12/11/2019-7192/8 md.) Ödeme hizmeti kullanıcısının isteği üzerine başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısında bulunan ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmetini,g) (Ek:12/11/2019-7192/8 md.) Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini,ğ) (Ek:12/11/2019-7192/8 md.) Ödemeler alanında toplam büyüklük veya etki alanı açısından Bankaca belirlenecek seviyeye ulaşan diğer işlem ve hizmetleriifade eder.

Ödeme Hizmeti Kullanıcısı

Gönderen, alıcı veya her ikisi sıfatıyla belirli bir ödeme hizmetinden faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı

a) 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar,b) Elektronik para kuruluşları,c) Ödeme kuruluşları,ç) (Ek: 17/4/2017-KHK/690-68 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7077/58 md.) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi,ifade eder.

Ödeme Hizmetleri Direktifi

Ödeme Hizmetleri Direktifi, Avrupa Birliği’’ndeki ülkelerde faaliyet gösteren ödeme hizmeti sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler içeren yasal kurallar bütünüdür.

Ödeme Kuruluşu

Ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek için bu Kanun kapsamında yetkilendirilmiş tüzel kişiyi ifade eder.

Ödeme Sistemi

Üç veya daha fazla katılımcı arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan fon aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan takas ve mutabakat işlemleri için gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan yapıyı ifade eder.

Ön Ödemeli Araç

Müşterinin ödemelerde kullanılabilecek fonu, ödeme aracını ihraç eden ödeme hizmeti sağlayıcısına harcama yapmadan önce ödediği ve ödenene eşdeğer tutarda fonun ödeme hizmetlerinde kullanılmasına imkân veren fizikî veya fizikî varlığı bulunmayan ödeme aracını ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade eder.

Parola

Kimlik doğrulamada kullanılan, gizli harf, rakam ve/veya özel işaretlerden oluşan karakter dizisidir.

PIN ( Personal Identification Number)

Kimlik kartı sahibi ile kartın eşleştirilmesine olanak sağlayan sayısal veriyi ifade eder.

PISP (Payment Initiation Service Provider) Ödeme Başlatma Servis Sağlayıcısı

Ödeme hesabıyla ilgili sunulan ödeme emri başlatma hizmetidir.

Platform Bankacılığı

Bankalar başta olmak üzere kuruluşların finansal olmayan hizmetleri finansal hizmetlerle birlikte bir platform üzerinden sunduğu iş modelidir.

POS (Point of Sale)

Banka kartı veya kredi kartı üzerindeki  bilgileri esas alarak her türlü mal ve hizmet alımı veya nakit ödeme belgesi düzenlenmesi işlemleri ile bu Yönetmelik hükümleri uyarınca nakit kullanımı kapsamında değerlendirilebileceği belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan elektronik cihazı ifade eder.

PSD

Payment Services Directive Avrupa Birliği Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği'nin kısaltmasıdır.

PSD2

Payment Services Directive-2 Avrupa Birliği Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği-2'nin kısaltmasıdır.

Robo Danışmanlık

Finansal kullanıcılara algoritmaya dayalı şekilde yatırım tavsiyeleri sunarak finansal planlama hizmeti veren yöntem ve uygulamalardır.

Sabitlenmiş Dijital Para (Stablecoin)

Özel bir varlığa veya sepet halindeki varlıklara bağlı olarak sabit bir değeri sağlamak amaçlı kripto varlıktır.

Sanal POS

Ürün ya da hizmet satışını online alışveriş yoluyla E-Ticaret sitelerinde kredi kartı ve banka kartı aracılığı ile ödeme yapmak için kullanılan araçtır.

Servis Bankası

Servis modeli bankacılığı hizmetlerini sunan bankayı ifade eder.

Servis Modeli Bankacılığı

Arayüz sağlayıcıların sundukları arayüz yoluyla, müşterilerin servis bankalarının sistemleriyle doğrudan açık bankacılık servisleri aracılığıyla bağlantı kurarak servis bankası üzerinden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildikleri hizmet modelini ifade eder.

Ses İle Yönlendirme Sistemi

Sesli yanıt sisteminde kullanıcıyı karşılayan, kullanıcının söylemi ve/veya komutuna uygun olarak ilgili hizmet adımına doğrudan ulaşmasını sağlayan sistemi ifade eder.

Sesli Yanıt Sistemi

Çağrı merkezine bağlanan kullanıcının, ana menü ve alt menülerde işlem yapmak istediği konulara ilişkin olarak hizmet verme, bilgilendirme, pazarlama, yönlendirme, talep ile şikayet alma işlemleri ve ilgili çağrı merkezi temsilcisine aktarılması amacı ile oluşturulan otomatik cevap sistemini ifade eder.

Sızma Testi

Sistemin güvenlik açıklarını istismar edilmeden önce tespit etmek ve düzeltmek amacıyla gerçekleştirilen güvenlik testlerini ifade eder.

Siber Olay

Bilişim ve endüstriyel kontrol sistemlerinin veya bu sistemler tarafından işlenen bilginin gizlilik, bütünlük veya erişilebilirliğinin ihlal edilmesini veya teşebbüste bulunulmasını ifade eder.

Sistem İşleticisi

Sistemin günlük işleyişinden sorumlu olan ve sistem işletimi için gerekli olan faaliyet iznine sahip tüzel kişiyi ifade eder.

SMS OTP (One Time Password) Tek Kullanımlık Parola

Sadece bir kez kullanılmak üzere rastgele oluşturulan harf ve/veya rakamlar dizisini ifade eder. Elektronik haberleşme işletmecilerinin sunduğu kısa mesaj servisi aracılığıyla iletildiğinde SMS OTP ( Short Message Service - One Time Password) olarak ifade edilir.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

Tüm dünyadaki bankalar arasında elektronik fon transferi standardı sağlayan bir sistemdir.

Şifreleme Açık Anahtarı

Açık anahtarlı şifrelemede kullanılan, herkesin erişimine ve kullanımına açık olan, şifreleme gizli anahtarı ile matematiksel bağlantısı bulunan ve şifreleme gizli anahtarı ile atılan imzayı kontrol etmek, yapılan şifrelemeyi çözmek ya da sadece şifreleme gizli anahtarının çözebileceği şekilde verinin şifrelenmesi için kullanılan şifreleme anahtarını ifade eder.

Şifreleme Anahtarı

Şifreleme algoritmasının şifreleme ve şifre çözme amacıyla kullandığı karakter dizisini ifade eder.

Şifreleme Gizli Anahtarı

Açık anahtarlı şifrelemede imza atma, şifreleme ve karşılığı olan şifreleme açık anahtarıyla şifrelenmiş veriyi çözmek için kullanılan, sadece sahibi tarafından bilinmesi ve kullanılması gereken anahtarıdır.

Ticari Elektronik İleti

Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.

Uçtan Uca Güvenli İletişim

İletişime konu veriye sadece alıcısının erişebilmesi amacıyla, verinin gönderen tarafından sadece alıcının çözebileceği şekilde şifrelenerek iletilmesini ifade eder.

Uzaktan İletişim Aracı

Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet, ATM gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı ifade eder.

Uzaktan Kimlik Tespiti

Müşteri temsilcisi ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile yapılır.

Uzaktan Müşteri Edinimi

Müşteri kimliğinin, yasal gereksinimlere uygun şekilde dijital ortamlarda doğrulandığı yöntemler ile finansal kuruluşlar ile finansal tüketiciler arasındaki sözleşme ilişkisinin kurulmasıdır.

Varlık Muhafızı

Varlık sahibinin tanımladığı güvenlik gereksinimlerine uygun olarak, bir bilgi varlığının saklanması, taşınması, işlenmesi veya iletilmesi esnasında korunmasından sorumlu olan kişiyi,

Varlık Sahibi

Bilgi varlıklarına yönelik güvenlik gereksinimlerini belirleyerek varlık muhafızlarına ileten ve bu gereksinimlere uygun güvenlik kontrollerinin varlık muhafızları tarafından uygulandığını gözeterek bilgi varlığının idamesi ve erişilebilirliğinden sorumlu olan kişiyi,

Yama

Programlarda tespit edilen güvenlik açıkları veya programın içeriğindeki hatalı bir fonksiyonu düzeltme amaçlı hazırlanan program eklentisini ifade eder.

Zaman Damgası

Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı ifade eder.