Aşağıdaki başvuru formunu doldurmadan önce lütfen Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Bilgi Broşürünü dikkatlice okuyunuz.

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ BİREYSEL MÜŞTERİ HAKEM HEYETİNE,

Bu başvuru formunu başvuru sahibinin vekili/temsilcisi sıfatıyla imzalıyorsanız mutlaka ilgili vekaletname/temsile yetkili olunduğunu gösterir belge örneğini ibraz ediniz. Vekaletnamenin noterden düzenlenmiş olması ve Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne (Hakem Heyeti) başvuru yapılmasına yetki verildiğini içermesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerin ibraz edilmemesi halinde başvurunuz işleme alınmayacaktır. Sorunuz olduğu takdirde lütfen Türkiye Bankalar Birliği ile temasa geçiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ile İlgili Aydınlatma Metni

“Birliğimize yapacağınız Hakem Heyeti başvurusu kapsamında kendi rızanız ile vereceğiniz kişisel verileriniz, başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacı ile sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yöntemle Birliğimiz kayıtlarına işlenecektir. Kişisel verilerinizden, ad soyad, T.C. Kimlik No, iletişim bilgileriniz ve başvurunuzun değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan diğer bilgileriniz, üyemiz Bankalar, ilgili Hakem Heyeti üyeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, çağrı merkezi şirketi, Birliğin teknik destek hizmeti aldığı bilgi teknolojileri şirketi, saklama hizmeti aldığı arşiv firması ve başvurunuzun E-Devlet üzerinden alınmış olması halinde Turksat A.Ş. ile paylaşılacaktır. Başvurunuzun kredi kartları ve banka kartları ile ilgili olması durumunda anılan kişisel verileriniz Hakem Heyeti mevzuatı kapsamında Heyete katılacak Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. yetkilisi ile de paylaşılacaktır.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları HakkındaTebliğ” gereği Birliğimizin Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Kule Kat:13 34340 Etiler / İSTANBUL adresine iletebilirsiniz.”

Adres: Nispetiye Caddesi Akmerkez B 3 Blok Kat 13 34340 Etiler İSTANBUL
Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0850 222 2 822
Faks: (212) 282 09 46
Web sitesi: http://www.tbb.org.tr


*LÜTFEN TÜM FORMU BÜYÜK HARFLERLE DOLDURUNUZ

BAŞVURU SAHİBİ GERÇEK KİŞİ İSE BAŞVURU SAHİBİ HAKKINDAKİ KİŞİSEL BİLGİLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında Aydınlatma Metni:
Birliğimize Bireysel Müşteri Hakem Heyeti için yaptığınız başvuruda, iletişim yöntemlerinden “E-posta”yı seçecek olursanız, vermiş olduğunuz e-posta adresine ait sunucunun yurt dışında bulunması durumunda, E-postalarda yer alan kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmış olacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “verilerinizin yurtdışına aktarımına ilişkin aşağıdaki açık rızayı verdiğiniz takdirde” sizinle olan iletişimimiz e-posta ile sürdürülecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u kapsamında Rıza Metni:
Birliğinize Bireysel Müşteri Hakem Heyeti için yaptığım başvuruda, yöntemi olarak e-posta adresini belirlemem nedeniyle, e-postalarda yer alan kişisel verilerimin yurt dışına aktarılmasına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u çerçevesinde açık rıza verdiğimi beyan ederim.
E-POSTA
POSTA

BAŞVURU VEKALETEN VEYA TEMSİLEN YAPILIYORSA VEKİLİN/TEMSİLCİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

BAŞVURU BİLGİLERİ

HAYIR
EVET
Yanıtınız EVET ise, NE ZAMAN?

(Banka genel müdürlüğü veya ilgili şubenin cevap tarihini veya cevap süresinin bitimini izleyen altmış gün içinde Heyete iletilmeyen başvurular kabul edilmemektedir.)

HAYIR
EVET
Yanıtınız EVET ise, BANKA YANIT TARİHİ NEDİR?

(Başvuruya konu işlemin veya eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yıl içinde Heyete iletilmeyen başvurular kabul edilmemektedir.)

(Yargıya intikal eden başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

(Bireysel nitelik taşımayan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

(Bankalar ve sundukları hizmetler hakkında genel mahiyet taşıyan başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

(İflas veya tasfiyesine karar verilen bir bankanın aldığı kararlarla ilgili başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

(Kanunlarda suç olarak ön görülen fiillerle ilgili başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

(Teklif ve değerlendirme aşamasında olup, bankaların fiyatlama politikalarıyla ilgili ve henüz gerçekleşmemiş işlemlerle ilgili başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

(Daha önce Heyet tarafından incelenmiş ve karara bağlanmış olan bir konuyla ilgili başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

(İtiraz hakkınız saklı kalmak kaydıyla, banka tarafından çözüme kavuşturulmuş olan bir konuyla ilgili başvurular kabul edilmemektedir.)

EVET
HAYIR

TALEP

(Tutar iadesi talebiniz var ise, lütfen talebinizi tutar belirtilerek iletiniz.)

Kalan karakter: 500

*Lütfen dikkatle okuyunuz

Beyan:

  • Yukarıda vermiş olduğum tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
  • Başvuru dilekçemin ve eklerinin ilgili bankaya iletilmesine, başvurumun incelenmesini ve değerlendirilmesini teminen Hakem Heyeti ve/veya sekretaryası tarafından talep edilebilecek başvurumla ilgili her türlü bilgi ve belgenin de yapılacak talep üzerine ilgili banka tarafından Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne sunulmak üzere Birliğinize iletilmesine, muvafakat ettiğimi beyan ederim.
  • Bu belge ile Hakem Heyeti’ne sunduğum başvurunun yargıya, tahkime veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne konu olmadığını beyan ederim.
  • Hakem Heyeti’nin kararının tarafıma tebliğ edilmesinin akabinde, mahkemeye, tahkime veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurmam halinde, Türkiye Bankalar Birliği’ne bildirimde bulunmayı kabul ederim.