TBB STATÜSÜ

(Resmi Gazete'nin 17 Temmuz 2006 tarih ve 26231 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Görev ve Yetkiler

Kuruluş

MADDE 1

 • (1) Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık Kanunu gereğince kurulmuş tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Yönetim merkezi İstanbul olup, yurt içinde gerekli teşkilatı kurabilir.

Tanımlar

MADDE 2

 • (1)Bu Statünün uygulanmasında;
  • a) Banka/Bankalar: 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre banka adı altında Türkiye'de kurulan mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubelerini,
  • ifade eder. Birlik: Türkiye Bankalar Birliğini,
  • c) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,
  • ç) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
  • d) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,
  • e) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
  ifade eder.

Birliğe üyelik

MADDE 3

 • (1) Türkiye'de faaliyet gösteren bütün mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları Kanun hükümlerine göre faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Birliğe üye olmak, bu Statü hükümlerine uymak ve Birliğin yetkili organlarının aldığı kararları uygulamak zorundadır.
 • (2) Her ne surette olursa olsun faaliyet izni kaldırılan veya diğer bir veya birkaç banka veya finansal kuruluş ile birleşen veya bütün aktif ve pasifi ile diğer hak ve yükümlülüklerini Türkiye'de faaliyette bulunan diğer bir bankaya devreden veya tasfiye kararı alan bankaların üyelik kayıtları silinir.

Birliğin amacı, yetki ve görevleri

MADDE 4

 • (1) Birliğin amacı serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde, bankacılık düzenleme ilke ve kuralları doğrultusunda bankaların hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir.
 • (2)Birlik bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki görevleri yürütür:
  • a) Türk bankacılık sisteminin ve mesleğinin geliştirilmesine yönelik politikalar oluşturmak, kararlar almak,
  • b) Üye banka mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını Kurumun uygun görüşünü alarak belirlemek,
  • c) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak,
  • ç) Kurulun uygun görüşünü almak suretiyle etik ilkeleri belirlemek,
  • d) İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Kurumca alınması istenilen tedbirlerin uygulanmasını takip etmek,
  • e) Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek ve rekabetçi ortamın korunması amacıyla her türlü tedbiri almak ve uygulamak,
  • f) Müşteri haklarına dair hükümlerde öngörülen sözleşmelerin şekil ve içeriklerine ilişkin usûl ve esaslar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemleri Kurulun uygun görüşünü alarak belirlemek,
  • g) Yurt içinde ve yurt dışında bankacılığı temsil etmek, tanıtmak ve bu konuda kamuoyunu aydınlatmak için çalışmalarda bulunmak,
  • ğ) Ekonomi, mali sektör ve bankacılık sistemindeki yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izleyerek toplayacağı bilgileri üyelerine ve ilgililere ulaştırmak,
  • h) Bankalar arası ilişkilerde mesleki dayanışmayı güçlendirecek kararlar almak,
  • ı) Banka ve bankacılıkla ilgili olan konularda resmi makam ve kuruluşlara genel mahiyette istişari mütalaa vermek,
  • i) Ulusal tasarrufun teşviki için gerekli çalışmaları yapmak ve yetkili mercilere önerilerde bulunmak,
  • j) Üyeler ile bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere Birlikçe hazırlanan ve Kurulca onaylanan usûl ve esaslar dahilinde hakem heyeti oluşturmak,
  • k) Kurum ile işbirliği yapmak suretiyle bankalar arasında ortak projelere ilişkin işbirliğini temin etmek,
  • l) Gizlilik niteliği taşımayan banka istatistiklerini toplamak ve kamuoyuna duyurmak,
  • m) Bankacılık konusundaki mevzuatı izlemek ve bu alandaki düzenlemeleri üye bankalara duyurmak,
  • n) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bankaların, müşterilere sundukları hizmetler karşılığında tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masrafların, açtıkları krediler ve bunlarla ilgili diğer işlemler için uygulayacakları kredi faiz oranları, komisyon ve ücretler ile mudilerine ödeyecekleri mevduat faizlerinin azami oran ve sınırlarının tespitine ilişkin olarak üye bankalara yönelik tavsiye kararları almak,
  • o) Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktarları itibarıyla Kurumun uygun görüşünü alarak tespit etmek,
  • ö) Birliğin aldığı karar ve tedbirlerin uygulanmasını takip etmek, bunlara zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında idari para cezası kararı vermek,
  • p) Bankacılıkla ilgili konularda seminer, sempozyum, konferans vb. eğitim programları düzenlemek,
  • r) Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına istinaden dava açmak,
  • s) Kurumca alınması istenen tedbirleri almak,
  • ş) Kanun ve ilgili mevzuatın kendisine yüklediği diğer görevleri yapmak.

Bankaların temsili

MADDE 5

 • (1) Bankalar, Birlikte yönetim kurulu başkanı, murahhas üye, genel müdür veya genel müdür vekilinden birisi tarafından temsil olunur. Bunların mazeretleri nedeniyle katılamamaları halinde bir genel müdür yardımcısına temsil yetkisi verilebilir. Ancak Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini, Yönetim Kurulunca bu göreve seçilen genel müdürler yürütür.

İKİNCİ BÖLÜM

Organlar, Birimler, Görev ve Yetkileri

Birliğin organları

MADDE 6

 • (1) Birliğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçilerden ibarettir. Birliğin karar organı Genel Kurul, yürütme organı Yönetim Kuruludur. Birlikte ayrıca Genel Sekreterlik ve Danışma Kurulu birimleri bulunur.

Genel Kurul ve görevleri

MADDE 7

 • (1) Birlik Genel Kurulu bankaların temsilcilerinden oluşur.
 • (2)Genel Kurul aşağıdaki görevleri yapar:
  • a) Birliğin yıllık çalışma ve hesaplarına dair Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarıyla bütçeyi incelemek ve onaylamak,
  • b) Yönetim Kurulu üyesi bankaları banka gruplarına göre ayrı ayrı seçmek,
  • c) Denetçi bankaları seçmek,
  • ç) Birliğin görev ve amaçlarıyla ilgili konularda Yönetim Kurulu tarafından yapılacak veya Genel Kurula arz edilmek üzere her yıl Mart ayı sonuna kadar üyelerce Yönetim Kuruluna gönderilecek öneri ve dilekleri görüşmek, gerekli kararı almak, yeni çalışma yılı hakkında kararlar vermek,
  • d) Statüde yapılmasına gerek görülecek değişiklikler hakkında Kuruma önerilerde bulunmak.

Genel Kurulun toplanma usulü

MADDE 8

 • (1) Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplantısını Birlik Merkezinde veya Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı başka bir yerde yapar. Olağan toplantı her yıl Mayıs ayı içinde yapılır. Yönetim Kurulu bu toplantının yerini, gününü, saatini, gündemini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak toplantıya ilişkin hususları kararlaştırır. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki süre bir haftadan daha az olarak tespit edilemez. Yönetim Kurulunun bu kararı Genel Sekreterlikçe ilk toplantı tarihinden en az onbeş gün önce üyelere, Kuruma iadeli taahhütlü mektupla veya özel kurye aracılığı ile bildirilir. Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce seçimlere katılacak üye bankaları ve temsilcilerini belirleyen liste, toplantı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu kararında yer alan hususları belirten bir yazı ile birlikte, üç nüsha olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hakime tevdi edilir. Hakim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar; bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atar.
 • (2) Olağanüstü toplantı, Yönetim Kurulunun çağrısı veya üyelerin beşte birinin yazılı başvurusu yahut denetçilerin göreceği lüzum üzerine yapılır. Bu toplantı da yukarıdaki fıkrada belirtilen şekilde, en az onbeş gün önce Kuruma ve organ seçimi yapılacaksa seçim kurulu başkanı hakime bildirilir.
 • (3) Seçim yapılan genel kurul toplantılarında Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hakim tarafından bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer yedek üye atanır.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 9

 • (1) Genel Kurulun toplantı yeter sayısı üye banka sayısının yarısıdır. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda söz konusu toplantı yeter sayısı aranmaz.
 • (2) Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak, üyelerden herhangi biri tarafından önerilen ve toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çoğunluğu ile görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Divan başkanının oyu tercih edilir. Genel Kurulca alınan kararlar toplantıda hazır bulunmayan üyeler hakkında da geçerlidir.

Genel Kurulda başkanlık divanı

MADDE 10

 • (1) Genel Kurula, Yönetim Kurulu Başkanı, onun olmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder, ayrıca mevcut üyeler arasından bir başkan vekili ve iki katip seçilir. Görüşme tutanakları ve kararlar, başkan, başkan vekili ve katipler tarafından imzalanarak muhafaza edilir.

Oy hakkı, oyların kullanılma şekli ve kararların bildirilmesi

MADDE 11

 • (1) Üyelerin Genel Kuruldaki oy hakları, yıl sonu bilançolarında yer alan aktifleri toplamının sektör aktif toplamına bölünmesiyle bulunan her 1/1000'i (binde biri) için bir oy hakkı sağlayacak şekilde belirlenir. Hesaplamada 1/1000 (binde bir) altında kalan üyeler Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Oy hesabının tespitinde bakiye 0,5/1000 (binde yarım) ve yukarısı bir oy olarak kabul edilir.
 • (2) Seçimlerde oy verme işlemi gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Seçim süresinin sonunda tutanakla tespit edilen seçim sonuçları seçim sandık kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçimlere yapılacak her türlü itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.
 • (3) Genel Kurulda oylar açıktır. Yalnız seçimlerde ve Genel Kurulca karar verilmesi durumunda gizli oya başvurulur. Genel Kurulun karar vermesi halinde başkan vekili ile katiplerin seçimi açık oyla yapılır. Kararların birer örneği iadeli taahhütlü mektupla veya özel kurye aracılığı ile üyelere ve Kuruma gönderilir.

Yönetim Kurulu ve oluşumu

MADDE 12

 • Yönetim Kurulu;
  • a)Mevduat bankalarından yıl sonu bilançolarına göre;
   • 1) Aktif toplamları en büyük ilk on bankadan oluşan gruptan sekiz üye,
   • 2) Aktif toplamları itibariyle yukarıdaki grubu teşkil eden bankalardan sonra gelen sekiz bankadan oluşan gruptan üç üye,
   • 3) Aktif toplamları itibariyle yukarıdaki iki grubu teşkil eden bankalardan sonra gelen bankalar grubundan bir üye,
  • b) Kalkınma ve yatırım bankalarından bir üye
  olmak üzere, Genel Kurulda her grupça kendi aralarından gizli oyla seçilmek suretiyle teşkil edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13

 • (1)Yönetim Kurulu Birliğin yürütme organıdır. Yönetim Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir:
  • a) Bu Statüde belirtilen görevleri yapmak,
  • b) Birliği sorumluluk altına sokacak evraklara konulacak imzaya ilişkin yetkileri karara bağlamak,
  • c) Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekilini seçmek,
  • ç) Genel Sekreteri atamak ve ücretini saptamak,
  • d) Üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere usul ve esasları belirlemek ve Kurulca onaylanan bu usûl ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak,
  • e) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, yapılacak Genel Kurul toplantılarının gündemini, yerini, gün ve saatini belirlemek,
  • f) Birlik iç yönetmeliklerini onaylamak,
  • g) Birlik ücret politikasını belirlemek, Birlik bünyesinde kurulacak veya kapatılacak birimleri tespit etmek, Birliğin amaçlarını gerçekleştirmesi için gayrimenkul satın alınması veya satılmasına karar vermek,
  • ğ) Disiplin kararlarını almak.
 • (2) Yönetim Kurulu; Birlik Statüsünde yer alan hükümlere, Birlik karar organının aldığı genel ya da özel nitelikli karar ve tedbirlere uymayan üyeden yazılı olarak savunmasını ister. Disiplin kararı alınıp alınmayacağına, üyenin savunması alındıktan sonra karar verilir. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde savunma verilmemesi halinde üyenin savunma hakkından feragat ettiği kabul edilir. Yönetim Kurulu disiplin konularını, savunma istem yazısından itibaren iki ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Bu süre en fazla 1 ay uzatılabilir.
 • (3) Birliğin aldığı genel ya da özel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında Yönetim Kurulunca verilecek disiplin kararları Kanunun 81 inci maddesinde öngörülen idarî para cezasıdır.
 • (4) Alınan disiplin kararları Kuruma ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gereği yerine getirilmek üzere Hazine Müsteşarlığına ve Fona bildirilir.
 • (5) Disiplin kararlarının alınacağı toplantılara ilgili üye veya üyeler katılamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı

MADDE 14

 • (1) Yönetim Kurulu Başkanı Birliği temsil eder ve Genel Kurul kararları ile Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumludur.

Yönetim Kurulu Başkanının seçimi

MADDE 15

 • (1) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyesi bankaların genel müdürleri arasından Yönetim Kurulunca ismen belirlenerek seçilir. Seçim, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadığı sürece açık oylama yöntemiyle yapılır. Yönetim Kurulu Başkanlık süresi, Yönetim Kurulunun süresi ile sınırlıdır. Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle Genel Kurulca aynen yeniden seçilmesi halinde de, Yönetim Kurulu Başkanı yeniden seçilir.
 • (2) Yönetim Kurulu Başkanının genel müdürlük görevinin sona ermesi veya herhangi diğer bir nedenle Başkanlığın boşalması halinde Yönetim Kurulu, Başkanın görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi bankaların genel müdürleri arasından bir ay içinde ismen yeni bir başkan seçer.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve seçimi

MADDE 16

 • (1) Yönetim Kurulu, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere üye bankaların genel müdürleri arasından bir genel müdürü ismen Başkan Vekili seçer. Başkan Vekilinin genel müdürlük görevinin sona ermesi yahut herhangi diğer bir nedenle Başkan Vekilliğinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere üye bankaların genel müdürleri arasından bir genel müdür ismen Başkan Vekili olarak seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi

MADDE 17

 • (1) Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. Herhangi bir nedenle dönem içinde bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu ilk seçimli Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere üyeliğin boşaldığı gruptaki bankalar arasından bir önceki Genel Kurulda en çok oyu alan, oyların eşit çıkması halinde ise yıl sonu itibarıyla aktif toplamı en büyük olan bankayı geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine tayin eder. Üyelik sıfatı sona eren bankaların Yönetim Kurulu üyelikleri kendiliğinden düşer. Yönetim Kurulu üyelerine yaptıkları bu görev için herhangi bir ücret ödenmez. Seçildiği grubu değişen Yönetim Kurulu üyesi bankanın görevi ilk seçimli Genel Kurul toplantısına kadar devam eder.

Yönetim Kurulunun toplanması

MADDE 18

 • (1) Yönetim Kurulu, Birlik işleri ihtiyaç gösterdikçe Başkan veya bulunmaması halinde Başkan Vekilinin onayı ile Genel Sekreterin çağrısı üzerine toplanır. Her üye Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını yazı ile Başkandan isteyebilir. Yönetim Kurulunun en az iki ayda bir toplanması gerekir. Yönetim Kurulu, Birlik Merkezinde veya başka bir yerde toplanır. Toplantı gündemi ve yeri Genel Sekreter tarafından üyelere ve denetçilere gönderilir. Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerden en az yedisinin toplantıya katılması gerekir. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyu tercih edilir.

Genel Sekreter, atanması, görev ve yetkileri

MADDE 19

 • (1) Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu atar ve ücretini saptar. Genel Sekreterin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik dalında lisans düzeyinde öğrenim görmüş olanların ise yukarıda belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık ve işletmecilik alanında en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları gerekir.
 • (2)Genel Sekreterin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
  • a) Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararlarının üyelere duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek,
  • b) Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,
  • c) Birliğin kadrolarını, organizasyon yapısını, ücret politikasını, bütçesini, yönetmelikleri ve faaliyetlerine ait raporları hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme ve onayına sunmak,
  • ç) Birlik muhasebesi ve muhasebe defteri ile diğer defterler ve bütün yazışmaları yürütmek,
  • d) Birliği resmi makamlar nezdinde, mahkemeler huzurunda ve üçüncü şahıslara karşı Yönetim Kuruluna izafeten temsil etmek,
  • e) Kanun gereğince Birlikten istenen görüş ve bilgileri hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Denetçilerin seçimi, görev ve yetkileri

MADDE 20

 • (1)Genel Kurul iki yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulunda temsil edilmeyen bankalar arasından 12 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan bankalardan bir, diğer alt bentlerde yer alan bankalar grubundan bir ve (b) bendinde yer alan bankalardan bir adet olmak üzere üç bankayı denetçi olarak seçer.
 • (2) Denetçiler gizli oyla seçilirler. Süreleri sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler. Denetçilere yaptıkları hizmet için bir ücret verilmez.
 • (3) Hangi sebeple olursa olsun, bir denetçilik boşalırsa, diğer Denetçiler ilk seçimli Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan denetçiliğin ait olduğu gruptaki bankalar arasından bir önceki Genel Kurulda en çok oyu alan, oyların eşit çıkması halinde ise yıl sonu itibarıyla aktif toplamı en büyük olan bankayı geçici olarak denetçiliğe seçer. Seçildiği grubu değişen Denetçilerin görevi ilk seçimli Genel Kurul toplantısına kadar devam eder.
 • (4) Denetçiler, bütün hesapları ve işlemleri inceleyerek Birliğin çalışmaları hakkında sonuçları Genel Kurulun yıllık toplantılarına kadar ortak bir raporla sunarlar.
 • (5) Denetçiler istedikleri takdirde, oya katılmamak şartıyla Yönetim Kurulu toplantılarında bulunabilirler ve gerekli gördükleri konuları Yönetim Kurulu gündemlerine koydurabilirler.

Danışma Kurulu, oluşumu ve görevleri

MADDE 21

 • (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunda temsil edilen bankaların Yönetim Kurulları tarafından o bankaların çoğunluk hisselerini elinde bulunduran hissedarların aday gösterdikleri kişiler arasından seçilerek Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirilen üyelerden oluşur. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun danışma birimidir.
 • (2) Danışma Kurulunun görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Kurulda süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir sebeple dönem içinde bir üyelik boşalır ise, o üyeliğin ait olduğu banka bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde yeni bir üyeyi seçerek Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirir.
 • (3) Danışma Kurulu görev süresi ile sınırlı olmak üzere üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Vekili seçer.
 • (4) Danışma Kurulu, yılda en az iki defa toplanır. Ancak, Birlik işleri ihtiyaç gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmaması halinde Başkan Vekilinin onayı ve çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Her Yönetim Kurulu Üyesi Danışma Kurulunun toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulu Başkanından isteyebilir. Danışma Kurulu, Birlik Merkezinde veya uygun görülen başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmaması halinde Başkan Vekili Danışma Kurulunun daveti üzerine toplantılara katılır. Danışma Kurulunun toplanabilmesi için üye tam sayısının en az yarısının toplantıya katılması gerekir. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın veya bulunmaması halinde Başkan Vekilinin katıldığı tarafın oyu tercih edilir. Danışma Kurulunda alınan kararlar tavsiye niteliğinde olup, Yönetim Kuruluna bildirilir. Danışma Kurulunun sekreterya hizmetleri Genel Sekreterlik tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Mali hükümler

MADDE 22

 • (1) Birliğin hesap yılı 1 Temmuz'da başlayan 12 aylık dönemdir.
 • (2) Genel Kurulda kabul edilen bütçede yer alan masraf iştirak payları bu Statünün 11 inci maddesine göre saptanan oy hakları ile orantılı olarak üyeler arasında bölüştürülür.
 • (3) Her üye hissesine düşen masraf iştirak payını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda açılan bir hesaba Haziran ayı sonuna kadar yatırmak zorunda olup, üyelerce süresi içinde yatırılmayan iştirak payları icra yoluyla tahsil edilir. Masraf iştirak paylarına ilişkin Birlik Yönetim Kurulu kararları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesi uyarınca yazılı resmi belge niteliğindedir.
 • (4) Birlik üyeliğinin herhangi bir nedenle son bulması halinde peşin tahsil edilen masraf iştirak payları iade edilmez. Birlik üyeliğinin herhangi bir nedenle son bulması halinde tahsil edilemeyen iştirak payının üçüncü fıkra hükümleri çerçevesinde üyelerden tahsili konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Birliğin gelirleri

MADDE 23

 • (1)Birliğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan sağlanır:
  • a) Kanunun 81 inci maddesine dayanılarak bu Statünün 11 inci maddesi gereğince saptanan oy sayılarıyla orantılı olarak hesaplanan masraf iştirak payları,
  • b) Bankaların bir defa için verecekleri ve tutarı Yönetim Kurulunca saptanacak giriş aidatı,
  • c) Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları,
  • ç) Her türlü bağışlar,
  • d) Sair gelirler.

Birliğin kayıt usulü

MADDE 24

 • (1) Birlikçe yevmiye defteri, defteri kebir, üye kayıt defteri ve gerekli görülen diğer defterler tutulur.
 • (2) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tutanak ve kararları ile giden yazışma evrakının imzalı örnekleri ayrı ayrı klasörlerde tarih ve numara sırasıyla saklanır ve yıl sonlarında ciltlettirilir.

Denetim

MADDE 25

 • (1) Birliğin hesap ve kayıt düzeni bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenir ve hazırlanacak denetim raporları ile yıllık faaliyet raporları her yıl Birliğin mali yılının bitiminden itibaren üç ay içinde Kuruma tevdi edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan düzenleme

MADDE 26

 • (1) 24/7/2002 tarihli ve 2002/4597 sayılı Kararnamenin eki Türkiye Bankalar Birliği Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut Yönetim Kurulu

GEÇİCİ MADDE 1

 • (1) Bu Statünün yürürlüğe girdiği tarihte mevcut Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanının görevi, yapılacak ilk seçimli Genel Kurul toplantısına kadar devam eder.

Yürürlük

MADDE 27

 • (1) Bu Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28

 • (1) Bu Statü hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ilişkili olduğu Bakan yürütür.

Yürürlükten kaldırılan 24/7/2002 tarihli ve 2002/4597 sayılı Kararnamenin eki Türkiye Bankalar Birliği Statüsüne ulaşmak için tıklayınız.