Türkiye Bankalar Birliği Sürdürülebilirlik Politikası

Türkiye Bankalar Birliği, paydaşlarının ihtiyaçlarına duyarlı, kapsayıcı, araştırmacı ve yenilikçi yaklaşımlara, finans sektörünün hak ve menfaatlerini korumaya, rekabet gücünü artırmaya, haksız rekabeti önlemeye ve bankacılık mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini devam ettirmektedir. Birlik faaliyet amaçları doğrultusunda finansal istikrara, sürdürülebilir büyümeye ve toplumsal kalkınmaya destek olmaktadır.

Birlik, bankacılık sektöründe sürdürülebilirlik uygulamalarının yaygınlaşması, sektörün sorumlu uygulamaları benimsemesi amacını da üstlenmekte, bu konudaki çalışmalarını sürekli geliştirmektedir.

Bu vizyon doğrultusunda Birlik;

 • Kurumsal yönetim prensiplerini önemser, kurum kültürüne kurumsal yönetim ilkelerinin entegre edilmesine yönelik sürekli ve düzenli çalışmalar gerçekleştirir,
 • Faaliyetlerini rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans prensibi ile yürütür. İnsan haklarına saygılı ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini gözeten çalışma koşulları sağlamayı önemser, ilgili yasal mevzuat doğrultusunda çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlar,
 • Çalışma ortamında cinsiyet ve fırsat eşitliği uygulamalarını gözetir, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, din, siyasi düşünce, köken, mezhep, engel, yaş gibi kişisel özelliklere ilişkin her türlü negatif ayrımcılığı reddeder,
 • Kadınların iş dünyasındaki rollerinin güçlenmesini önemser, bu doğrultuda çalışan ve üst yönetim kademelerinde kadın oranının artmasını teşvik edici faaliyetler yürütür,
 • Çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyici fırsatlar sunar, çalışanları eğitim programları ile destekler,
 • Sendikalaşma ve toplu sözleşme haklarına saygı duyar. Satın alma ve tedarik süreçlerini kurumsal kurallar çerçevesinde yürütürken sürdürülebilirlik ilkelerinin dikkate alınmasını gözetir,
 • Faaliyette bulunduğu iş ortaklarının ve tedarikçilerinin de sürdürülebilirlik konularında farkındalığının artması için çalışır,
 • Operasyonlarının kaynakları çevresel etkilerini düzenli olarak takip eder, raporlar ve olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirir,
 • Dijitalleşme ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek kendi iş süreçlerine entegre eder,
 • İklim değişikliği ile mücadele ve iklim risklerinin yönetimi konularında bilinçli kurumsal kimliği ile kaynak tüketiminde verimlilik uygulamalarını ve atık geri dönüşümü faaliyetlerini önemser,
 • Sürdürülebilirlik konusunun kurum kültürünün bir parçası haline gelmesi için sürdürülebilirlik temelli hedefler belirler ve bu hedeflerin gerçekleşmesini Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla izler,
 • Sürdürülebilirlik bilincinin sadece kurum bünyesinde değil üyelerinde de gelişimini desteklemeyi önemser, bu konuda hem eğitim programları hem çalışma grubu faaliyetleri aracılığıyla ülkemizde sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık yaklaşımının gelişmesine destek olur,
 • 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren “Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu” ile bankalara çevresel ve sosyal konuların öngörülebilirliğini, saydamlığını ve izlenebilirliğini sistematik bir şekilde yönetilmesi için rehberlik eder,
 • Bankacılık sektöründe dijitalleşme ve veri güvenliği konularında sektördeki trendleri ve mevzuattaki gelişmeleri takip eder ve bu alanda çalışma grupları ile faaliyetler yürütür,
 • Toplumda finansal okuryazarlık bilincinin gelişmesi için paydaşlarıyla bilinçlendirme çalışmaları yürütür,
 • Öğrencilere ve engelli bireylere yönelik yetiştirme programları ile gençlerin gelişimine ve istihdam olanaklarının artmasına destek olur.

Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından gerekli görülen güncelleme ve değişiklikler, Sürdürülebilirlik Komitesi’nin önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak 21 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.