Türkiye Bankalar Birliği'nin Bölümleri: 
Ana Faaliyet ve Sorumlulukları

Araştırma ve İstatistik

Uluslararası ve ulusal ekonomi, bankacılık ve finans sektörünü neden/sonuç ilişkisi çerçevesinde izler,  değerlendirir, ilgili düzenlemeleri takip eder, TBB görüşleri oluşturur, düzenleme değişikliklerine ilişkin etki analizi yapar, ilgili kurullara iletir, sektör araştırmaları yapar. Bankacılık sektörü ve makro ekonomik  göstergeleri  izler,  istatistiki  verileri  periyodik  olarak  toplar, günceller ve raporlar. Sektörle ilgili bilgi taleplerini yanıtlar. İlgili kurullarla çalışmaları koordine eder. Sektöre yönelik yayın yapar. Çalışma konularında TBB’yi temsil eder.

Bilgi Sistemleri ve
Dijital 
Uygulamalar

Bilişim sistemlerini kurar,   işletir, kullanıcı ve programlama desteği verir, koordine eder.  İhtiyaç duyulan donanım, yazılım ve ilgili ürün ve hizmetleri tespit eder, satın alır.   Bilgi güvenliğine ilişkin önlem alır. Birliğe gelen ve Birlikiçi yazıların Doküman Yönetim Sistemine kayıt edilmesini ve Birlik dışına iletilen yazıların gönderilmesini ve arşivlenmesini sağlar. Çalışma konularında TBB’yi temsil eder.

İnsan Kaynakları
ve Kalite Yönetimi

Birlik bünyesinde insan kaynakları (işe alım, performans yönetimi, ücret yönetimi, ödüllendirme, çalışan motivasyonu ve gelişimi, kariyer yönetimi), personel özlük süreçleri ve kalite yönetim süreçlerini yürütür, bu alanlardaki düzenlemeleri takip eder, uygular. İlgili iç müşterileri tüm bu süreçler kapsamında koordine eder. Çalışma konularında TBB’yi temsil eder.

 Kurumsal İletişim

Birliğin  iletişim   stratejilerinin  belirlenmesine  destek  olur   ve   uygular. Uluslararası paydaşlar ve basınla ilişkileri yürütür. İnternet sitesi, dijital kanallar ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak iletişimleri planlar ve sürdürür.

 Mali İşler

Birlik ve İktisadi İşletmeler bütçesini hazırlar ve takip eder, yasal düzenlemelere göre yükümlülüklerini yerine getirir, finansal kaynaklar ile maddi duran varlıkları yönetir, düzenlemeleri izler, uygular ve mali raporları hazırlar.

Mesleki Gelişim ve Eğitim

Bankacılık mesleğinin gelişimine yönelik sınıf içi eğitimleri, seminer ile konferansları planlar ve düzenler. e-Eğitim, video eğitim, e-rehber, webinar gibi uzaktan eğitim çalışmaları üretir ve dijital platformlarda paydaşlarına sunar. Kamuoyunun finansal okuryazarlık seviyesinin gelişmesine katkı sağlayacak içerikler hazırlar.

Müşteri Hakem Heyeti

Bankalar hakkında bireysel müşterileri tarafından Birlik’e yapılan  başvuruları değerlendirir. Bireysel Müşteri Hakem Heyeti / Etik Komisyonu faaliyetlerini koordine eder. Bireysel Müşteri Hakem Heyeti ve Bankacılık Etik İlkeleri’nin yanı sıra muhtelif bireysel bankacılık mevzuatıyla ilgili çalışma konularında TBB’yi temsil eder.

Risk Merkezi

Risk Merkezi mevzuatını  uygular. Üyeleri ile gerçek ve tüzel kişiler için rapor ve hizmetler sunar.  Üyeleri, Risk Merkezi Yönetimi ve özel/kamu kurum kuruluşları ile toplantılar düzenler. Kamuoyuna ve üyelerine istatistik raporlar sunar. Konusunu  ilgilendiren düzenlemeleri takip eder, uygular. Çalışma konularında TBB’yi temsil eder.

Sektör Düzenlemeleri

Uluslararası ve ulusal ekonomi, bankacılık ve finans sektörünü izler, ilgili düzenlemeleri takip eder, TBB görüşleri oluşturur, düzenleme değişikliklerine ilişkin etki analizi yapar, ilgili kurum/kuruluşlara iletir. İlgili kurum/kuruluşlara çalışmaları koordine eder. Sektöre ilişkin bilgi taleplerini yanıtlar Çalışma konularında TBB’yi temsil eder.

Teknoloji ve
Ödeme Sistemleri

Uluslararası ve ulusal bankacılık ve finans teknolojilerine yönelik gelişmeleri takip ederek kısa ve orta vadeli projeleri yürütür. Fiktif İşlem Komitesi çalışmasını koordine eder. Ödeme sistemlerine ile ilgili düzenleme ve uygulamaları takip eder, değişikliklere ilişkin TBB görüşü oluşturur, ilgili kurumlara  iletir.  Üyeler  ve  ilgili  kurumlar  ile  çalışmaları  koordine  eder. Çalışma konularında TBB’yi temsil eder.

Yönetim Destek

Birlik faaliyetlerinin yürütülmesinde güvenlik, tedarik, ulaşım vb konularda destek hizmeti ve koordinasyon sağlar. Çalışma ortamının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları koordine eder, uygular. Birlik yayınlarının basım ve dağıtım sürecini de yürütür.