Başvuru Formu ve Bilgi Broşurü ücretsiz olup, şahsen Türkiye Bankalar Birliği'ne gelinerek yapılan başvurular kabul edilmemektedir.


Bireysel Müşteri Hakem Heyetinin Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ’de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvuru formunun eksiksiz doldurulması suretiyle yapılmalıdır. Başvuru formu, TBB üyesi banka şubelerinden veya TBB’nin internet sitesinden temin edilebilir.

Form imzalı olmak kaydıyla posta ya da faks yoluyla TBB’ye iletilebilir. Elektronik posta yolu ile de başvuru yapılması mümkündür. Ancak bu yolla yapılacak başvurularda formun doldurulmuş olması ve imzalı olarak taranmış bir suretinin e-postanın ekinde yer alması gerekmektedir.

Her durumda aşağıdaki belgeler başvuruya eklenmelidir:

• Bankanızdan temin edeceğiniz yazılı yanıt örneği (Elektronik posta yoluyla alınan yanıtın, tarih, kimden ve kime gönderildiği bilgileri görünür örneği)
• Var ise başvuru teyit belgesi örneği (Elektronik posta yoluyla alınan teyit belgesinin, tarih, kimden ve kime gönderildiği bilgileri görünür örneği)
• Bankanıza gönderdiğiniz başvuru dilekçesi örneği
• Başvurunuza konu işlemleri gösterir belge

Başvurunuzu tamamen elektronik ortamda yapmak için (www.turkiye.gov.tr) adresindeki “E-Devlet Kapısı” uygulaması içinde yer alan “E-Hizmetler” bölümündeki “Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti” uygulaması kullanılabilir.
Hakem Heyeti başvuru formunu internet sayfası üzerinde doldurmak için lütfen tıklayınız.
Hakem Heyeti başvuru formunu bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.

Unutmayınız!
  • Başvuru formunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.
  • Anlaşmazlığa konu olay, başvuru tarihinden geriye dönük olarak en çok 2 yıl içinde meydana gelmiş olmalıdır. Başvuru tarihi, başvuru formunun TBB'ye ulaştığı tarihtir.
  • Hakem Heyetine başvurmadan önce bankaya başvurmalı ve bu başvuruyu yaptığınıza ilişkin banka yanıtı ya da başvuru teyit belgesi sunmanız gerekmektedir.
  • Gerçek kişiler tarafından yapılsa bile bireysel içerikli olmayan başvurular ile tüzel kişiler tarafından yapılan başvurular Hakem Heyetine kabul edilmemektedir.
  • Form ekinde sunulacak, başvuruya konu işlemleri gösterir hesap özeti ve sair belgeler değerlendirme sürecini hızlandıracaktır.
  • Hakem Heyetinden talebinizin ne olduğunu somut ve açık olarak ifade etmeniz gerekmektedir. Başka bir deyişle uyuşmazlığa konu olay ayrıntılı olarak açıklandıktan sonra, mağduriyetinizin giderilmesinin talep edilmesi yeterli olmayıp, mağduriyetinizin ne şekilde giderilmesinin talep edildiği de açıklanmalıdır.